Домашен LENR реактор

Малко теория

Какво е ядрена реакция ?

Ядрените реакции са процеси, при които атомните ядра променят състава си.

За осъществяване на реакцията е необходимо взаимодействащите частици (ядра) да се доближат на разстояние от порядъка на 10−13 см.

Известни са  няколко вида ядрени реакции :

-         радиоактивно разпадане е ядрена реакция, при която ядрото изпуска  α-частици,β -частици или други частици и се преобразува в друго ядро.

-         делене на ядрата е ядрена реакция, при която ядрата на някои тежки елементи се разпадат на две части с приблизително равни маси. При разпадането се отделят голямо количество енергия и ядрени лъчения.

-         верижна ядрена реакция на делене на ядра се осъществява чрез бомбардиране на ядра, например на уран 235U92 с неутрони, при което се получават две по-леки ядра и се изпускат 2–3 неутрона и γ -лъчи. Тези неутрони предизвикват делене на нови ядра и т.н. В ядрените реактори верижната реакция протича контролирано, а в атомните бомби – взривообразно.

Какво е ядрен синтез (термоядрена реакция) ?

Ядреният синтез е тип ядрена реакция, при който две  ядра (например ядра на водород Н) се сливат. Образува се по-тежко ядро, при което се отделя огромна енергия. В природата термоядрен синтез, при който ядра на водорода се сливат и образуват хелиеви ядра, протича в недрата на Слънцето (звездите).

За да се осъществи реакцията на ядрен синтез, двете сливащи се ядра трябва да се доближат толкова близко едно до друго ( на разстояние ~ 10-15 m ), че да започнат да действуват ядрените сили между нуклоните. На това сближаване се противопоставят силите на електростатично отблъскване между положително заредените ядра. За да се преодолеят тези сили е необходим външен източник на енергия. Най-лесният начин за това е атомите да се загреят, при загряването електроните се отделят от орбитите. В резултат остават „оголени” ядра.

Температурата, която е необходима за осигуряване на достатъчна енергия, за да се преодолее отблъскването между ядрата, е свръхвисока, милиони градуси.

Какво е LENR реакция ?

Това е процесът на ядрен синтез при стайна температура и нормално атмосферно налягане.

Този процес се нарича още нискоенергийна ядрена реакция на английски Low Energy Nuclear Reaction – LENR.

Възможността за протичане на ядрен синтез при такива условия се  отрича от по-голямата част от академичните среди.

Въпреки че редица учени още от 1930 г. съобщават за ядрен синтез при стайна температура и нормално атмосферно налягане, на тях не се обръща внимание и тези опити са отхвърлени от „ортодоксалната“ наука.

Малко  история

Експериментът на Fleischmann и Pons

Учените електрохимици Fleischmann и Pons, провеждат електролиза на тежка вода с електрод от благородния метал паладий. Те установяват наличието на излишък от енергия, който не може да бъде обяснен като резултат от химическа реакция. Като обяснение на този феномен те допускат наличието на ядрени реакции т.е. студен ядрен синтез.През 1989 г. двамата учени разгласяват новината за студения ядрен синтез.Новината за този експеримент светкавично обикаля из целия свят.Надеждата, че е открит нов източник на евтина енергия разбуни научния свят.

Реномираните лаборатории по целия свят се опитват да възпроизведат експеримента, но не успяват.Нито един от научните екипи не констатира наличието на неутрони, което е доказателство за ядрена реакция. Скоро, след редица неуспешни опити, световната академична общност отрича напълно експериментите на Флайшман и Понс, като ги обвинява в измама и обявява за шарлатани.Реномираните научни издания отказват да отпечатват резултати от опити и изследвания свързани с този тип процес.

Повечето учени, които изследват студения ядрен синтез, прекратяват работата от страх да не бъдат обявени за „еретици“ и „анатемосани“.

Спрени са държавните субсидии за научни изследвания на студения ядрен синтез.

Малцината ентусиасти, които продължават изследванията, правят това в „нелегалност“ със свои средства.

Реакторът на Andrea Rossi

Италианския инженер Andrea Rossi и физикът Sergio Focardi са от малцината, които продължават изследванията на студения ядрен синтез.Работата им се финансира с лични средства на Rossi.

През януари 2011 г. Rossi демонстрира своя реактор, пред представители на Болонския университет. Rossi кръщава устройството Е – Cat или Energy Catalyzer.

През 2011 г. Патентното ведомство на Италия издава патент на Rossi реактора Е – Cat.През същата година Европейското патентно ведомство, отказва да издаде патент, с мотива, че това устройство противоречи на познатите физични закони и теория.Ведомството иска теоритично обя  снение на устройството Е – Cat или изпитания на действащо Е – Cat устройството.

През декември 2012 г. Rossi предоставя своя реактор на комисия от 7 члена за изпитания.Е – Cat устройството работи 4 денонощия.През март 2013 г. комисия от експерти изпитва устройството 5 денонощия.

През март 2014 г. Е – Cat устройството е изпитано в продължение на 32 денонощия.

Какво представлява Е – Cat реакторът на Rossi ?

Технически, Е – Cat реакторът е капсулован метален цилиндър с дължина 350 мм и диаметър 100 мм.Това е предоставил изобретателят  Rossi на комисията за изпитание през 2012 г. и 2013 г.През 2014 г. Rossi показва втора версия на устройството, представляваща керамична тръбичка, запечатана в двата си края.Размерите на реактор 2 са, дължина 250 мм, диаметър 25 мм.“Горивото“ за Rossi реактора е 1 гр. прах на никел (Ni) и 0,1 гр. неизвестна смес, съдържаща водород (Н).

На изпитанията през 2014 г.  Rossi лично зарежда с 1 гр. гориво реактор 2, в присъствие на комисията, след което реакторът работи, т.е. произвежда топлинна енергия в продължение на 32 дни, под непрекъснат надзор на комисията.За 32 дни Rossi реактор 2 произвежда 1,5 Мвата топлинна енергия.Коефициентът СОР на Rossi реактора е 3,2 – 3,5 през време на теста.

По своите показатели : размери, количество гориво, произведена топлинна енергия и коефициент СОР, Rossi реакторът превъзхожда всички познати до сега енергийни източници като въглища, нефт (заедно с производните бензин, нафта, керосин), газ, дори и атомните реактори.

Членовете на комисията са единодушни, че произведената енергия 1,5 Мвата с 1 гр. гориво, може да се получи, само от ядрена реакция, която е непозната до сега на науката.

При измерванията на горивото, след края на изпитанията, се оказва, че изходното гориво никел Ni58 се превръща в Ni62 а хим. елемент литий 7Li4 в 6Li3 в резултат на ядрената реакция протичаща в реактора.

Другият феномен на ядрената реакция протичаща в Rossi реактора е, че отсъства радиоактивно излъчване.При 32 дневната работа, комисията не е измерила каквото и да е α, β, и γ излъчване, надвишаващо радиационн ия фон.

След тези изпитания се появи съобщение че, Компанията Industrial Heat LLC  е придобила правата върху технологията E-Cat (Energy Catalyzer) на италианеца Andrea Rossi, която е от типа LENR (Low Energy Nuclear Reaction – Ниско Енергийна Ядрена Реакция).

JT Vaughn е мениджър на Industrial Heat. Той е основател на фирмата “Cherokee McDonough Challenge”, която действа за ускоряване дейността на екологични фирми и е лидер в общността в Research Triangle (“Изследователският Триъгълник”).

Г-н Vaughn заяви, че основна цел на компанията е да направи тази технология широко достъпна, поради нейния потенциал за намаляване на замърсяването на въздуха и на емисиите от въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива и биомаса.

Компании и организации, които проявяват интерес за партньорство с Industrial Heat, могат да се обръщат към JT Vaughn на адрес info@industrialheat.co.

Домашният  реактор  на  Ал.  Пархомов

През февруари 2015 г. на конференция в Москва, руският учен – физик Александър Пархомов съобщава, че е направил реплика на Rossi реактора.Пархомов е направил серия експерименти през декември 2014 г. и през януари 2015 г., многократно е вкарвал в работен режим реактора и е произведена топлинна енергия многократно превишаваща пусковата енергия.Тези успешни опити на учения Пархомов отново потвърждават, че студеният ядрен синтез или LENR реакцията е възможна.

По настоящем Ал. Пархомов е пенсионер, той  прави експериментите в домашни условия със свои средства.Ученият прави задълбочен анализ на Rossi реактора и стига до извода, че неизвестното вещество което се добавя към горивото (никел Ni) е литиево-алуминиев хидрид [LiAlH4].

Конструктивно реакторът на Пархомов е много прост.Руският учен взаимства идеята на Rossi.Корпусът на домашния реактор е алуминиево – керамична тръбичка, с дължина 120 mm, с външен диаметър 10 мм и вътрешният диаметър 5mm.

Като гориво на реактора се използва 1 г никел на прах (Ni) и прах на литиево – алуминиев хидрид 0,1 грам [LiAlH4].Горивото се поставя в тръбичката.

Като електрически нагревател се използва никел-хром проводник, който е намотан около външния диаметър на керамичната тръбичка.Термодвойка контактуваща с външната повърхност на тръбичката измерва температурата.Двата края на тръбичката се запечатват с топлоустойчив цимент.Цялата външна повърхност на реактора, също се обмазва с този  цимент.

Топлинната мощност на домашния реактор Пархомов измерва с калориметър. Реакторът се поставя в затворен метален съд, който е потопен във вода. Чрез измерване на количеството изпарена вода, като се използва топлината за изпарение на 1 кг. вода (2260 кДж / кг), се изчислява произведената топлинна енергия.

За наблюдение на нивото на радиация е използван Geiger-брояч SI-8B, дозиметъра DK-02 и неутрон – техника за активиране с индий.Броячът SI-8B има прозорец от тънка слюда, която позволява откриване на бета и гама радиация, но също така и алфа-частици, както и меки рентгенови лъчи.Дозиметъра DK-02 е кондензатор -йонизационна камера с обхвата на измерване на 200 mR (бета и гама лъчи).Пластината индий, е потопена в калориметъра с вода, тя се използва за мониторинг на неутрони.За измерване на пластината индий са използвани два гайгерови брояча. Импулсите от тези броячи се подават и се регистрират от компютъра. Голяма повърхност на индий пластината (18 cm2) позволява регистриране на бавни неутрони, които имат плътността на потока повече от 0.2 неутрона / cm2.

Не е измерена радиация надвишаваща радиационния фон.

Освен опити с реактори, заредени с Ni + Li[ALH4] смес, също са извършвани контролни експерименти с „Макет на реактор“ без гориво. В опитите с „Макет на реактор“ без гориво, както и в експерименти с гориво под 1000◦C, съотношението на произведената енергия спрямо консумираната енергия СОР е близо до единица.

Изводите, които прави Ал. Пархомов от експериментите с домашния LENR реактор са :

Производство на излишнa топлина в значително количество се наблюдава само когато реакторът се зарежда с гориво  Ni + LiALH4 и при температура около 1100◦C и по висока.В  тези случаи коефици  ентът СОР е от 1,70 до 2,74.

Ученият Пархомов признава, че при тези опити в дома му, работното време на реактора е кратко, само няколко часа.Причината е в неподходящите материали, нагревателят който загрява реактора до 1 100◦C просто прегаря след няколко часа работа.

Реакторът  на  Ал.  Пархомов – версия 2

Ученият Ал. Пархомов прави няколко промени в конструкцията на реактора с цел да направи работата му по продължителна.Той отново използва керамична тръбичка, но тя е по дълга 290 мм и по широка.В средата втъква матална тръбичка (неръждаема стомана) и там поставя горивото, около 1 гр. прахообразна смес от  Ni + LiAlH4.Двата края на тръбичката запушва с епоксидна смола.Поставя манометър за да измерва  налягането в реактора.Намотава нагревател – кантал около централната част, там където е горивото.

През март 2015 г. реактор 2 е готов за експерименти.Опитите са направе  ни в МДУ “Ломоносов“.Реактор 2 работи над три денонощия и прекъсва работа, отново поради прегаряне на нагревателя.За три денонощия, реактор 2 произвежда 2,4 пъти повече топлинна енергя, отколкото е употребил или коефициентът СОР е 2,4.

По време на експеримента се прави замерване на радиацията.Отново не е измерена радиация надвишаваща радиационния фон.

През 13-17 април 2015 г. в Падуа, Италия се проведе научна конференция посветена на LENR технологията.Присъстваха около 500 учени от цял свят.Ал. Пархомов изнесе доклад за експериментите направени с LENR реакторите.Фактически, опитите на Пархомов са потвърждение, че студения ядрен синтез е възможен и за сега са единствените опити, които повтарят Rossi реактора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изхождайки от познанията на съвременната физика, студеният ядрен синтез е невъзможна реакция.Съвременната физика смята, че ядрен синтез е възможен само при свръхвисоки енергии и свръхвисоки температури.

Експериментът на учените Fleischmann и Pons,  Rossi реакторът, реакторът на Пархомов доказват обратното, че студеният ядрен синтез е възможен.

Те показват, че човечеството е на прага на революция в енергетиката.

Fleischmann и Pons, Andrea Rossi, Sergio Focardi, Александър Пархомов открехнаха дверите към нов източник на енергия.Чрез LENR технологията хората ще добиват евтина, екологично чиста енергия, достатъчна да покрие потребностите на XXI век, може би и на следващите няколко столетия.

Простият и евтин LENR реактор ще влезе във всеки дом, във всяко домакинство.Ще се изградят мощни LENR реактори и LENR централи, които ще произвеждат чиста и евтина енергия.

ТЕЦ – овете които бълват тонове вредни емисии ще останат в историята.

АЕЦ – овете също ще станат отживелица.

Учените ще преодолеят заблудите и ще намерят теория, която обяснява реакцията на студения ядрен синтез.Вероятно ще се появят нови още по енергийно ефективни LENR реактори.

Всичко това предстои в обозримото бъдеще . . .

Дано само хората използват тази нова енергия за мирни, градивни, съзидателни цели.

текст Администратор

Posted in 08.Екология | Leave a comment

БИЛКОВИ НАПИТКИ със СОК от ПЛОДОВЕ

Безалкохолните негазирани напитки са смес от плодов сок и екстракт от букет билки.Всички напитки са направени с внимателен подбор и съотношение на компонентите, така че да се постигне синергичен ефект.

Дозировката на екстрактите е подбрана така, че да няма натрупване при ежедневна употреба на напитките, дори в големи количества.

Цена на дребно : една бутилка от 360 ml . . . . . .  1,80 лв. с ДДС

При заявка на по – големи количества се ползва търговска отстъпка.Възможна е доставка по куриер.

билкови напитки
билкови напитки

СЛИМ   -    билкова  напитка

Слим е безалкохолна, негазирана билкова напитка с екстракт от натурално зелено кафе.Напитката е с нискоенергийно съдържание.

Състав : вода; екстракт от натурално зелено кафе; билков екстракт от Върбинка (verbena officinalis), Глухарче (taraxacum officinale), Жълт кантарион (hypericum perforatum), Хъни буш (cyclopia intermedia), листа Малина (rubus idaeus), Маточина (melissa officinalis).

До 3%  инвертна захар, стевия, коректор на киселинност, лимонена киселина до 0,15%, калиев сорбат до 0,025%, естествен аромат и оцветител, екстракт от печено кафе.

Цена на дребно : една бутилка от 360 ml . . . . . .  1,80 лв. с ДДС

При заявка на по – големи количества се ползва търговска отстъпка.Възможна е доставка по куриер.

За контакти и поръчки на билковите напитки :

електронна поща  valentinhm@gmail.com

мобил. телефон     0878 27 59 37 ;  0886 27 59 37

РЕЛАКС   -    билкова  напитка

Релакс е безалкохолна, негазирана билкова напитка с естествен аромат от канела.Напитката е с нискоенергийно съдържание.

Състав : вода, билков екстракт от : Глог (crataegus monogyna), Бяла върба (salix alba), Маточина (melissa officinalis), Канела (cinamonum zeylanicum),листа Малина (rubus idaeus).

До 3%  инвертна захар, стевия, коректор на киселинност, лимонена киселина до 0,15%, калиев сорбат до 0,025%, естествен оцветител, карамел до 0,02%, естествен аромат от канела.

Цена на дребно : една бутилка от 360 ml . . . . . .  1,80 лв. с ДДС

При заявка на по – големи количества се ползва търговска отстъпка.Възможна е доставка по куриер.

За контакти и поръчки на билковите напитки :

електронна поща  valentinhm@gmail.com

мобил. телефон     0878 27 59 37 ;  0886 27 59 37

РОМАНТИК   -    билкова  напитка

Романтик е безалкохолна, негазирана билкова напитка с натурална розова вода.Напитката е с нискоенергийно съдържание.

Състав : вода, розова вода не по малко от 3%, билков екстракт от : Бабини зъби (tribulus terrestris), Жълт кантарион (hypericum perforatum), Гинко билоба (ginkgo biloba), Зърна какао (cacao beans),  Глог (crataegus monogy na), Магарешки бодил (onopordum acanthium), листа Къпина (rubus caesius)

До 3%  инвертна захар, стевия, коректор на киселинност, лимонена киселина до 0,15%, калиев сорбат до 0,025%, естествен оцветител, екстракт от черен морков.

Цена на дребно : една бутилка от 360 ml . . . . . .  1,80 лв. с ДДС

При заявка на по – големи количества се ползва търговска отстъпка.Възможна е доставка по куриер.

За контакти и поръчки на билковите напитки :

електронна поща  valentinhm@gmail.com

мобил. телефон     0878 27 59 37 ;  0886 27 59 37

АКТИВ   -    билкова  напитка

Актив е безалкохолна, негазирана билкова напитка с натурален сок от грейпфрут – джинджифил – чили.Напитката е с нискоенергийно съдържание.

Състав : вода, натурален сок от грейпфрут – джинджифил – чили, билков екстракт от : Бабини зъби (tribulus terrestris), Жълт кантарион (hypericum perforatum),  Гинко билоба (ginkgo biloba), Магарешки бодил (onopordum acanthium), листа Малина (rubus idaeus).

До 3%  инвертна захар, стевия, коректор на киселинност, лимонена киселина до 0,15%, калиев сорбат до 0,025%, естествен оцветител, екстракт от черен морков.

Цена на дребно : една бутилка от 360 ml . . . . . .  1,80 лв. с ДДС

При заявка на по – големи количества се ползва търговска отстъпка.Възможна е доставка по куриер.

За контакти и поръчки на билковите напитки :

електронна поща  valentinhm@gmail.com

мобил. телефон     0878 27 59 37 ;  0886 27 59 37

РЕФРЕШ   -    билкова  напитка

Рефреш е безалкохолна, негазирана билкова напитка с натурален сок от лимон.Напитката е с нискоенергийно съдържание.

Състав : вода, натурален сок от лимон не по малко от 5%, билков екстракт от : Върбинка (verbena officinalis), Салвия (salvia officinalis), Гинко билоба (ginkgo biloba), Коприва (urtica dioica), Мента (mentha piperita), листа Малина (rubus idaeus).

До 3%  инвертна захар, стевия, коректор на киселинност, лимонена киселина до 0,15%, калиев сорбат до 0,025%, естествен оцветител, екстракт от хлорофил, естествен аромат от мента.

Цена на дребно : една бутилка от 360 ml . . . . . .  1,80 лв. с ДДС

При заявка на по – големи количества се ползва търговска отстъпка.Възможна е доставка по куриер.

За контакти и поръчки на билковите напитки :

електронна поща  valentinhm@gmail.com

мобил. телефон     0878 27 59 37 ;  0886 27 59 37

РАДОСТ   -    билкова  напитка

Радост е безалкохолна, негазирана билкова напитка с натурален плодов сок от ягода.Напитката е с нискоенергийно съдържание.

Състав : вода, натурален плодов сок не по малко от 5%, билков екстракт от : Коприва (urtica dioica), Салвия (salvia officinalis), Върбинка (verbena officinalis), листа Малина (rubus idaeus).

До 3%  инвертна захар, стевия, коректор на киселинност, лимонена киселина до 0,15%, калиев сорбат до 0,025%, естествен оцветител, екстракт от черен морков.

Цена на дребно : една бутилка от 360 ml . . . . . .  1,80 лв. с ДДС

При заявка на по – големи количества се ползва търговска отстъпка.Възможна е доставка по куриер.

За контакти и поръчки на билковите напитки :

електронна поща  valentinhm@gmail.com

мобил. телефон     0878 27 59 37 ;  0886 27 59 37

Posted in 07.Услуги, 08.Екология, 09. Разни теми | Leave a comment

Домашна ФВ електроцентрала

Предназначението на Домашната Ел. Централа (ДЕЦ) е да произвежда и  акумулира ел. енергия за битови нужди.Ел. енергия се използва изцяло за нуждите на домакинството.ДЕЦ не може да произвежда ток, който да се връща обратно в ел. мрежа.

Домашната Ел. Централа (ДЕЦ) е система която включва :

-         хибриден соларен диспечер (инвертор)

-         8 бр. Фото Волтаични (ФВ) поликристални панели

-         акумулаторни батерии

-         разпределително табло за постоянен ток DC

-         комутаторно табло за връзка на ДЕЦ с ел. мрежа 220 V/AC

-         компютър за наблюдение работата на ДЕЦ и настройка на параметрите

-         кабелни линии свързващи системата

Домашната Ел. Централа (ДЕЦ) е монтирана в двуетажна къща в околностите на София.Апаратурата и компонентите на системата са монтирани съобразно архитектурата на къщата, така, че да бъдат лесно достъпни за наблюдение и обслужване.

ДЕЦ е изградена да работи в автономен режим (off grid) т.е. без наличие на електропреносна мрежа.Но ДЕЦ има възможност да бъде свързана с ел. мр ежа и да черпи енергия от нея, когато няма слънце и батериите са разредени.Освен това ДЕЦ има вход за свръзка с токов агрегат, който да бъде използван като резервен захранващ източник, в аварийни случаи.

ОПИСАНИЕ НА ДОМАШНАТА ЕЛ. ЦЕНТРАЛА

Хибриден соларен диспечер

Хибриден соларен диспечер

Хибриден соларен диспечер

Хибридният соларен диспечер (в текста Диспечер) е интелигентно устройство, което контролира и управлява работата на ДЕЦ в зависимост от настройките, потреблението на ток и произведената слънчева енергия.Диспечерът извършва напълно автоматичен контрол на ДЕЦ, без намесата на оператор.

Диспечерът, който е използван в настоящата ДЕЦ е с номинална мощност 4 кVA, максимална мощност 5 кVA.Диспечерът преобразува постоянното напрежение и ток от ФВ панели в променливо напрежение 220 V.

Работният режим на Диспечера е без наличие на ел. мрежа, но има мрежов вход и може да се присъедини към мрежата, ако съществува такава.Тя се използва като резервен източник на енергия, когато е изчерпана слънчевата енергия.Нивото на  присъединяване към мрежата е 220 V/AC.

Диспечерът може да работи в група (клъстър) от 3 бр. които работят в синхрон и тази група генерира трифазно напрежение 380 V/AC.

Диспечерът може да работи и в паралел до 4 бр., тази група генерире монофазно напрежение   220 V/AC, 20 kVA.

Диспечерът се свързва с акумулаторна батерия 48 V/DC.

Диспечер и пакет бателии

Диспечер и пакет бателии

Капацитетът на батерията е 5 kWh, той е подбран в зависимост от условия та на потребление на енергия.В Диспечера е монтиран контролер, който зарежда акумулаторната батерия, когато ФВ панели имат излишък от енергия.Контролeрът следи за зареждането/разреждането на батерията, когато батерията се зареди до зададеното напрежение т.е. на 100% Диспечерът спира зареждането на батерията.По същият начин контролерът следи за разреждането на батерията, когато напрежението на батерията спадне до зададено ниво т.е. батерията се разреди примерно до 50%, Диспечерът прекъсва разреждането.Така се предпазват батериите от повреда и се осигурява оптимално дълъг живот на батериите.

Диспечерът има вход/изход RS232 за връзка с компютър.Мониторингът на системата, добивът на енергия и настройката на параметрите се извършват чрез компютъра.

Фото Волтаични поликристални панели

Фото Волтаичните панели служат да поглъщат слънчевата радиация и произвеждат постоянен ток и напрежение.По фабрични данни, ФВ панели имат КПД 13%.Произведената ел.енергия от панелите се подава към Диспечера на системата ДЕЦ.

ДЕЦ има 8 броя ФВ панела.Мощността на всеки панел е 235 Wp, сумарната мощност на ДЕЦ е 1 900 Wp.Панелите са монтирани на покрива на къщата.Покривът е двускатен, покрит с керемиди и ориентация изток – запад.  Панелите са групирани в четири групи, по два панела в група.

ФВ панели - група изток &  група запад

ФВ панели - група изток & група запад

ФВ панели са свързани с кабели с UV защита и влагозащитени съедините  ли.Кабелите са изведени в подпокривното пространство, където се намира DC разпределителното табло.

Всеки ФВ панел генерира 38 V напрежение на празен ход и 30 V под товар.  Макс. ток на всеки панел е 8 А.

Акумулаторна батерия

Акумулаторната батерия натрупва и съхранява ел. енергия произведена от ФВ панели.Когато няма слънце или то не е достатъчно Диспечерът черпи ел. енергия от акумулаторите, преобразува я в 220 V/AC и захранва ел. уреди в къщата.

Акумулатори

Акумулатори

Батерията е съставена от 8 бр. оловни, гелови „сухи” акумулатора, 12 V – 55 Ач всеки.Акумулаторите са свързани по два в паралел, а четирите групи последователно.Така се образува пакет батерии с напрежение 48 V, 110  Ач.Капацитетът на акумулаторната батерия е 5 kWh.

Нивото на зареждане/разреждане на батерията се следи от Диспечера, както и големината на зарядния/разрядния ток.Параметрите : напрежение на зареждане, напрежение на разреждане, дълбочина на разряда, източник на ток за батерията (ФВ панели, мрежа или токов агрегат) се задават и променят от компютъра.Така се подбира оптимален режим на работа на ДЕЦ и се гарантира дълъг живот на акумулаторната батерия.

Капацитетът на батерията може да се променя, към батерията може да се добавят допълнително акумулатори с цел увеличаване капацитета.

Разпределително табло DC

Таблото е разположено в подпокривното пространство на къщата.В таблото се събират кабелните  излази на ФВ панели и защитните предпазители.

Таблото е монтирано във влагозащитена кутия IP 65.

От табло DC тръгва кабелната линия, която пренася ел. енергия произведе  на от ФВ панели и я подава към Диспечера.

Комутаторно табло 220 V/AC

Таблото 220 V/AC е връзката на Диспечера с ел. преносната мрежа, която се подава на  АС входа на Диспечера и връзката на Диспечера с ел. инсталацията на къщата.Автоматичните предпазители са поставени на АС входа и изхода на Диспечера.

Таблото 220 V/AC е монтирано в старото електромерно табло на къщата.

Табло 220 V AC

Табло 220 V AC

Компютър

Компютърът който се използва е домашният персонален компютър/и на домакинството.Може да се използва всеки преносим или стационарен компютър който има RS 232 вход или USB вход.

Компютърът е свързан чрез кабел FTP с Диспечера и чрез програмата Watch Power има възможност да се наблюдава работата на ДЕЦ в реално време.

Всички важни параметри на системата като : напрежение и честота на мрежата и на изхода на Диспечера, напрежение и ток на ФВ панели, товар на ДЕЦ, заряден и разряден ток на батерията, капацитет на батерията, се индицират и записват в компютъра.Те могат да се наблюдават в табличен и графичен вид 24 часа в денонощието.

През компютъра могат да се задават и основни параметри на работа на Диспечера и ДЕЦ, като вид на използваната батерия, напрежение на заряд/разряд на батерията, дълбочина на разряд, приоритетен източник на енергия и алгоритъм на работа на Диспечера и др.

Тези параметри могат да се въвеждат и чрез бутоните на Диспечера, но това е значително по неудобно и бавно.Информацията която се индицира на панела на Диспечера е оскъдна и не може да се сравняна с пълния пакет данни който се получава от компютъра.

При правилно подбрани параметри, ДЕЦ работи напълно автоматично, Диспечерът сам избира режима на работа и не се нуждае от намеса на  оператор.

Предпазителите в табло DC и таблото 220 V/AC, както и многобройните защити в Диспечера осигуряват безопасната работа на системата ДЕЦ.

Кабелни линии

ДЕЦ има кабелни линии за прав ток DC и за променлив ток АС.  Връзката на ФВ панели с разпределителното табло DC се осъществява със специал ни кабели с UV покритие, тъй като кабелите са положени на покрива и са изложени на слънчева UV радиация.

Разпределителното табло DC се свързва към Диспечера с двупроводна кабелна линия 16 кв.мм. Акумулаторните батерии са разположени под Диспечера и се свързват с два къси кабела към него.

Диспечерът се свързва към ел. мрежа чрез двупроводна линия, както и към ел. инсталацията на къщата.На АС входа и изхода на Диспечера има автоматични предпазители.

ДЕЙСТВИЕ  НА  ДОМАШНАТА  ЕЛ.  ЦЕНТРАЛА

ФВ панели поглъщат слънчевата радиация и произвеждат постоянен ток и напрежение DC.Диспечерът преобразува постоянният ток DC в променлив ток АС и захранва ел. уреди в къщата.Произведеният ток АС е 220 V, 50 Hz, пълна синосуида и може да захранва всички ел. уреди.

Когато произведената ел. енергия от ДЕЦ е повече от потребяваната, Диспечерът насочва излишната енергия към акумулаторите и започва да ги зарежда.Вграденият контролер следи за зареждането и разреждането на акумулаторите. Контролерът ги предпазва от презареждане, както и от дълбоко разреждане.

Когато няма достатъчно слънце или то изобщо отсъства, Диспечерът черпи ток от акумулаторите, те отдават своята енергия, разреждат се до напреже ние и ток, който е зададен от настройките на Диспечера.

Когато акумулаторите се разредят до зададеното напрежение, Диспечерът автоматично се превключва и черпи ток от електропреносната мрежа.

Ако няма потребление на енергия, Диспечерът минава в „спящ режим” и състояние на „готовност” докато се появи причина той да се активира.

ДЕЦ е адаптивна система т.е. тя сама подбира източника на енергия, в зависимост от конкретния случай.ДЕЦ не се нуждае от оператор.

Диспечерът е „интелигентно” устройство, то само подбира режима на работа.Между многобройните варианти и ситуации в които попада ДЕЦ, Диспечерът избира режим, който е енергийно най-ефективен така, че да осигури подаване на ел. енергия без прекъсване.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – — – - – — – - – - – - – - – -

През 2016 г. домакинството е изразходвало 1 750 кВт/ч ел. енергия

От тях 790 кВт/ч са произведени от ДЕЦ,

От електро преносната мрежа са взети 960 кВт/ч и са заплатени 168,05 лв с ДДС.

Проектът е на инж. В.Хаджимитов
Инвеститори са арх. Д.Василева и инж.В.Хаджимитов.

инж. В. Хаджимитов мобил.тел. 0886 27 59 37
електр.поща : valentinhm@gmail.com

декември 2015 г.

текст  Администратор

Posted in 07.Услуги, 08.Екология, 09. Разни теми | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Аномални зони с НУЛЕВА ГРАВИТАЦИЯ

ЕЗЕРОТО  САЛАНТИНА

Учените отдавна  се опитват да разберат тайната на езерото Салантина, което се намира близо до аржентинския град Чарата и където понякога спира гравитацията. Този необичаен  и тайнствен водоем,  според легендата  е аномална зона. Според свидетели, от време на време хората на брега на езерото, внезапно стават безтегловни и може да се вдигнат във въздуха на височина   три метра. Отчаяни смелчаци чакат по няколко  седмици докато настъпи дългоочаквания момент.

Състоянието на безтегловност може да продължи от двадесет секунди до половин час. Имало е случай, при който млад мъж се е вдигал във въздуха пет пъти. Така се оказва, че на това място в определен период от време не работят законите на гравитацията. Размерът на езерото не превишава 200 метра, а гравитацията се “изключва” на малка площ,  не повече от 50 метра от брега.

Това езеро се ползва с повишено внимание не само от  учените, но и от богослови. Учените все още не могат да обяснят факта, че в някакъв момент хората стават по-леки от въздуха. Точно да се определи времето за появата на тази аномалия  също   не е възможно. Така казва ученият Карлос Пенас, физик, който изучава аномалията от февруари 1999 г. Според Пенас е невъзможно да се определи кога ще се случи следващия път.

Например на 6-ти април 1999 г., това се случва три пъти, а може да не се случи в продължение на седмици. Томас Дебако от град Чарата, който е летял пет пъти, разказва следната история:

“Аз и приятелката ми отидохме до езерото да плуваме, и докато бяхме във водата, някаква тайнствена сила ни извади от езерото и увиснахме във въздуха. – Той се чувствал така, сякаш е във вода, но може да диша.  – Ние бяхме ужасно уплашени. Летяхме  около пет минути, докато всичко свърши. ”

Опитите на учените от цял  свят да обяснят причините за гравитационната аномалия, засега  не дават резултати, макар и досега да не се правени  сериозни изследвания.

Източник: http://30dumi.eu/2012/11/ezeroto-salantina-ka-deto-spira-gravitatsiyata/#ixzz2CeqGVOSw

*          *          *          *          *          *          *          *          *

Зоната на Прейзер

Това е местност с гравитационна аномалия.Зоната се намира в гр. Санта Круз, щат Калифорния (САЩ).Тя е  открита през 1940 г. от Джордж Прейзер. Днес, тази малка местност, разположена на един хълм, обрасъл с огромни евкалиптови дървета, се е превърнала  в туристическа атракция..

В началото на аномалната зона, лежи бетонна греда. Единият край на гредата лежи в зоната с мистериозните сили, а другият край е извън зоната.

Посетителите на зоната могат собственоръчно да измерят с нивелир положението на гредата и да се убедят, че гредата лежи хоризонтално на земята.

Въпреки това, ако на противоположните краища на гредата, застанат двама души еднакви по височина, човекът който е  в зоната ще изглежда видимо много по-нисък от този извън зоната. Когато си разменят местата, по-ниския преди, вече ще изглежда значително по-висок от партньора си.

Вътре в зоната има  дървено бунгало, което Прейзер е построил преди 40 години. То е силно наклонено. Когато се приближава до бунгалото, посетителят започва да  чувства все по-силен натиск, така че трябва да се наклони напред, за да запази равновесие.

В зоната компасът се държи много странно, на височина един метър от земята, той показва точно посоките Север-Юг, но ако компасът се понижи малко към земята, стрелката променя позицията си на 180 градуса.

Тежка метална топка пусната със сила по улей (наклонен към центъра на зоната), не изминава и половината път, спира и се връща с ускорение обратно нагоре по улея. По същия начин, нарушавайки закона за гравитацията, се държат и неметалните предмети. Всички тези странни ефекти се усилват в центъра на зоната, който е вътре в бунгалото.

Най-силно въздействие се усеща от хората вътре в бунгалото.Тайнствената сила ги накланя към земята с такава сила, че визуалното впечатление е, че те плават във въздуха.

Това е едно от най-загадъчните места на планетата. Легендата разва, че индианците първи  открили странното място.

Индианските воини от племето олони, което обитавало  западното крайбрежие на Америка, провеждали тук своите мистични ритуали.

И наистина, гъстият калифорнийски лес е скътал много тайнство и загадки подобни на мистериозната зона Прейзер.

*          *          *          *          *          *          *          *          *

Окроханско шосе   (Окроханская дорога)

Това е геоактивна  зона, евентуално с гравитационна аномалия. Пътят е с дължина  около 100 м., минава край село Окрохана близо до гр.Тбилиси (Грузия).

В тази зона, която има наклон от около 3 градуса, се твърди, че се наблюдава движение на автомобил с изключен двигател нагоре по хълма.

Автомобилът е задвижван нагоре по склона от неизвестна сила, против закона на гравитацията.

Дъждовната вода се държи по същия начин в дъжда. Вместо да се стича надолу по склона, водата върви нагоре по шосето. Няма сведения в тази зона да са правени проучвания или цялостно изследване на гравитационната аномалия.

източник :mislivsluh.ucoz.ru/_ld/0/8_9SX.doc

Posted in 02.Природни феномени | Leave a comment

Слънчевата австралийка Jasmuheen ще посети България

Слънчевата жена, феномена Jasmuheen се подготвя да посети България на 29-30 май 2012 г.

Програмата на Jasmuheen е огласена на сайта http://jasmuheenvisit.hit.bg/

Семинарите и лекциите на Jasmuheen ще бъдат тематични и ще обхващат темите :

- работа с Космическата плазма

- свободата, която Съзнанието предоставя

- проява на Божественото вътре в нас – ние сме в хармония с всичко

- прана живот – начини да станем дарители, вместо взимащи в нашия свят (хранене със Светлина)

- намаляване на зависимостта ни от природните ресурси, чрез увеличаване зависимостта ни от Божествения ресурс

- медитации с цел техники и инструменти за получаване на лична яснота, мъдрост и прозрение за постигане на още и още…

Подробности за посещението на    Jasmuheen  има  на сайта         http://jasmuheenvisit.hit.bg/

29-ти май (вторник), вечерно събиране: 19.00-23.00ч
30-ти май (сряда), целодневен семинар: 9.00-18.00ч

Място на провеждане:
гр.София, зала Киев в Парк-хотел Москва

Цена на билет:
При предварителна покупка – 50лв. (за двата дни)
В деня на семинара – 65лв.

За контакти:
087 871 78 71 или 088 508 44 93 – Искрен

email: sffbulgaria@gmail.com
facebook: Sff Bulgaria

текст Admin

Posted in 03.Хора феномени | 1 Comment

Еко Клининг

Еко – Почистване на жилище, офис, лека кола и др. без химически препарати, без отрови, без алергии, без кожни и дихателни възпаления.

Еко – Почистване от мухъл, гъбички, бактерии и др.микроорганизми без химически препарати, без отрови, без алергии, без кожни и дихателни възпаления.

Еко – Почистване само с ЧЕШМЯНА ВОДА

почиствоне на прозорци

почиствоне на прозорци

почистване PVC дограма

почистване PVC дограма

почистване готварска печка

почистване готварска печка

почистване готварска печка

почистване мивка алпака

почистване на мека мебел

почистване на мека мебел

почистване радиатор

почистване радиатор

почистване кухненски шкаф

почистване кухненски шкаф

почистване пералня

почистване пералня

почистване на фаянсмивка

почистване на фаянсмивка

почистване тоалетна чиния

почистване тоалетна чиния

ЦЕНОРАЗПИС :

машинно измиване на твърди настилки . . . 1,70 лв/кв.м
(мрамор,мозайка,теракота,гранитогрес,паркет,ламинат)

сухо изпиране и стерилизиране на мокет и килим 1,70 лв/кв.м

сухо изпиране и стерилизиране на мека мебел …. 2,20 лв/кв.м
(гарнитура,тапицирани столове,матрак)
машинно почистване на минерална мазилка, силикатна мазилка и др. грапави повърхности . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 лв/кв.м

почистване и стерилизация на бани, тоалетни, мокри помещения и др. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 лв/кв.м

измиване на прозорци и витрини до 3 м. височина ….. 0,80 лв/кв.м

измиване на прозорци и витрини над 3 м. височина …. 1,60 лв/кв.м

цялостно почистване на офиси и жилища … цена по договаряне

абонаментно почистване ……………………… цена по договаряне

забележка :посочените цени са без включен ДДС

за контакти : 0878 27 59 37 , 0878 277 109

Posted in 07.Услуги, 08.Екология | Leave a comment

Стоян Съргойчев – физика на 21 век

Базови Структури на Материята

(Електронен архив в Националната Библиотека на Канада, 2002, AMICUS No. 27105955)

Най нови интердисциплинарни изследвания между различни области на физиката и химията водят до заключението, че пространството в което живеем и наблюдаваме (известно като вакуум) не е празно. В резултат на научно търсене на необходимата структура е достигнато до триизмерен структурен модел, който показва неочаквано добро съотвестствие със експерименталните данни и физични параметри в извънредно широк диапазон на физичните процеси: от елементарните частици до космологични явления. Съгласно този модел, пространството в което ние живеем и наблюдаваме, притежава скрита за нашите уреди структура от субелементарни частици с огромна плътност, подредени в диамантено-подобна решетка от нодове. Тези нодове, няколко порядъка по-малки от елементарните частици, са с гъвкава геометрия. Тази структура се поддържа от първична гравитация, действаща в празно прострнство със сили обратно-пропорционални на куба от разстоянието между субелементарните частици (за разлика от откритата от Нютон гравитация обратно пропорционална на квадрата от разстоъанието). Нодовете на решетката са способни да вибрират и взаимодействуват по сложен начин, саздавайки условия за добре познатите ни физични полета: електрическо, магнитно и Нютонова гравитация. От друга страна тяхната гъвкава структура, позволява да бъдат частично сгавани и измествани от по-плътни структури на движещите се елементарните частици (формирани от същите субелементарни частици но подредени в различна структура). По този начин те игаят определена роля при инерционната маса на атомната материя. Дистанцията между нодовете слабо се влияе от масивни астрономически тела. Това модулира пространството, в което ние съществуваме и е причина за релативистичните ефекти, известни от Общата теория на относителността. Фотоните са специфични вълни със сложна структура а структурата на пространството е причина за постояната скорост на светлината. Елементарните частици, електроните, протоните и неутроните имат също структура, която е изградена от същите субелементарни частици. Новото откритие води до значителна промяна на представите ни за материалният свят и за връзката материя-енергия-пространство-време. На базата на това откритие е построена нова физична теория от унифициран тип базирана на корегирани фундаментални основи. Тя е наречена “Базови Структури на Материята” (БСМ) (Basic Structures of Matter, (BSM)). При новата физическа постановка принципа на причинно-следствените връзки е абсолютно спазен, а законите на човешката логика са валидни за всички области. Тези два основни принципа подсилват неимиверно ефективността на анализа при изследване на сложни физични явления. Така, например, успешно са разшифровани структурите на елементарните частици, включително и на протона, неутрона и електрона, чрез анализ на данните от проведените многобройни експерименти, но от нова гледна точка. Оказва се също, че протоните и неутроните в атомните ядра са подредени в строго определен ред, чиито закономерности точно съвпадат с груповата и редова структура на Менделеевата таблица. (Виж по-долу относно приложението Атлас на Атомните Ядрени Структури). Тази структура всъщност дефинира положението на електронните орбити. Получените атомни модели съдържат всички особености на реалните атоми и са лишени от редица недостатъци на пленетарните квантово-механични модели (електронните орбити се определят не от вероятностни съображения а от ядрената структура, а освен това орбитите притежават гранични условия.). Едновременно с това предложените атомни структури имат същите квантово-механични характеристики (енергийни нива и взаимодействия). Техните физични размери са изчислени и съпоставени с експериментално определените междуатомни разстояния при молекулите. Размерите на протона са допълнително проверени чрез молекулярен вибрационен модел на водородната молекула Н2, който е съпоставен с реални оптически спектри.

Теорията Базови Структури на Материята е написана като научна дисертация с необходимият съпровождащ математически апарат. Материалът е богато илюстриран с фигури илюстриращи модели, графични резултати от математическия анализ, и експериментални данни, използвани за съпоставка на моделите. Дисертацията съдържа 12 глави, като са засегнати области от елементарните частици до космологични явления. Атласът за атомните ядра е оформен като отделно приложение към теорията.

Един от най-важните резултати от БСМ е Атласът на атомните ядрени структури Atlas of Nuclear Structures (ANS) за елементите от водорода (Z = 1) до Lr (Z = 103). Той е изготвен като илюстративно приложение и дава пълна представа за подреждането на неутроните и протоните в атомните ядра. Структурата на протона, неутрона и електрона също е представена заедно с изчислените размери. С цел опростяване на чертежите на атомните ядра, формиращите ги протони и неутрони са представени със символи наподобяващи тяхната форма. Процесът на формирането на хелиеви ядра при радиоактивното алфа разпадане на тежките елементи също става ояевиден от самото подреждане на протоните и неутроните в ядрото. Вижда се, че положенията и дължините на квантовите орбити на електроните са напълно дефинирани от структурата на атомното ядро. Така периодичният закон на Менделеев добива по логичен смисъл: определящо е атомното ядро а не броят на електроните (при силна йонизация един атом може да загуби почти всички електрони, но структурата на неговото ядро не се променя).

Водороден атом - въртящо се ядро

Водороден атом - въртящо се ядро

атом на Хелий - въртящо се ядро

атом на Хелий - въртящо се ядро

Концепция за контролируема термоядрена реакция от типа D + D -> He

(термоядрен синез на деутерон в хелий) с положителен енергиен добив

Абстракт: БСМ теорията представя във нова светлина концепцията за материята и пространството. Интердисциплинарни изследвания включващи различни области на физиката водят до заключението, че вакуумът не е празно пространство а съдържа недектируема (за нашите възможности) решетка от субелементарни частици, комбинирани в нодове. Такова пространство притежава уникални характеристики и квантови свойства. Новият подход използван от БСМ теорията при който принципът на реалната представа и разбиране е напълно валиден (включително и за квантово-механичните взаимодействия) позволява анализ на физичните явления от нова гледна точка. Това води до успешно индифициране на реално съществуващи материални структури. В резултат на такъв анализ са дешифрирани материалните структури на елементарните частици и атомните ядра. Физичните структури на атомите и атомните ядра са доста различни от възприетият досега планетарен модел, докато техните енергетични взаимодействия са същите както квантово-механичните модели. Анализът на излъчените алфа частици от радиоактивно разпадане както и на резултати от някои експерименти с разбиване на атомни ядра дава индикация, че тези частици са получени от ядрен синтез на ядра на деутерони, предварително съществуващи и ориентирани по определен начин в атомното ядро. Следователно най-ефективната в енергетическо отношение ядрена реакция от типа (D + D -> He) е възможна при нормална температура. Това е най-екологично чистата ядрена реакция а енергетичните запаси на земята за добиване на енергия от такъв тип са неизчерпаеми. Дешифрираните структури на атомните ядра и анализът на алфа радиоактивното разпадане позволяват да се индентифицират необходимите условия за успешното осъществяване на този вид термоядрен синтез.

Пълният текст на статията на английски BSM_Application_1.pdf се намира в уебстраниците:

http://www.helical-structures.org

http://collection-nlc-bnc.ca/amicus/index-e.html (AMICUS No. 27105955)

Posted in 03.Хора феномени | 6 Comments

Posted in 03.Хора феномени | Leave a comment

Posted in 01.Палеоархеология | Leave a comment

Posted in 04.Книги, статии и филми | Leave a comment